ZARABASKET 2017

ZARABASKET 2017

APIRILAK 13-14-15-16

13-14-15-16 ABRIL

IRTEERA: APIRILAK 13

SALIDA: 13 ABRIL

ITZULERA: APIRILAK 16

VUELTA: 16 ABRIL

BILDUTAKO TALDEAK:

EQUIPOS ASISTENTES

EASO 03 URDABURU

EASO 03 URDABURU

OSTATUA: ANTOLAKUNTZA

ALOJAMIENTO: ORGANIZACION

SALNEURRIA

PRECIO

195 € + GARRAIOA +

 195 €+ TRANSPORTE+

ENTRENATZAILEEN GASTUAK

PRORRATEO ENTRENADORES

KUOTA : 15 EURO

CUOTA DE SEGURO: 15 EUROS

ORDAINTZEKO EPEAK:

PLAZOS DE PAGO:          

URTARRILLAK 30:  50 €     

30 ENERO:50 €

OTSAILAK 28:        100 €   

28 FEBRERO: 100 €

MARTXOAK 31: Finiquito – 45 euros +      

31 MARZO:Finiquito – 45 euros+

Garraioa+ ENTRENATZAILEEN GASTUAK 

 Transporte + Prorrateo

TORNEO COMPAÑÍA DE MARIA-ZARAGOZA
Datos del-la responsable/Arduradunaren datuak
Fecha del Torneo/Txapelketaren data
Entrada no válida
Torneo/Txapelketa
Entrada no válida
Izena/Nombre (*)
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos (*)
Entrada no válida
NAN/DNI
Entrada no válida
Telefono
Entrada no válida
Email (*)
Entrada no válida
Datos del jugador/a Jokalariaren datuak
Taldea/Equipo (*)
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos (*)
Entrada no válida
Izena/Nombre (*)
Entrada no válida
Alergias, medicamentos.../ Alergiak, sendagaiak… (*)
Entrada no válida
Observaciones
Entrada no válida
Bazkide/Socio: (*)

Entrada no válida
DEUSEZTAPEN ASEGURUA (Txapelketaren %5eko balioa izango du) : Txapelketaren Balioaren %100a berreskuratzeko aukera ematen du jardunaldira ezin joan ahal izateagatik. ASEGURUA EZ IZATEKOTAN : Inolaz ere ez da Izen-emateko Kuota itzuliko (%25) Balore Guztiaren %50a itzuliko da: ·Osasun-ziurtagiria daukan Lesio Larria izatekotan (15 egun baino gehiagoko baxa) ·Egoera Familiar Larria izatekotan: Familiar baten heriotza edo zehaztu gabeko hainbat arrazoiengatik.
SEGURO DE ANULACIÓN (Tendrá un Coste del 5% del total del torneo) : Permite en caso de no acudir al evento recuperar el 100% del Coste Total. En caso de NO TENER SEGURO : En ningun caso se devolverá la Couta de Inscripción (25%) Se devolverá un 50% del Total • En caso de Lesión Grave acreditada mediante Certificado Médico ( Mas de 15 dias de Baja) • En caso de Situación Familiar Grave : Muerte de un Familiar u otras sin especificar que queden debitamente acreditadas.
Seguro de anulación/Deuseztapen asegurua (*)

Entrada no válida
Izen emate data/Fecha de inscripción
Entrada no válida
TALDEEK JARRAITU BEHARRIKO PROTOKOLO OROKORRA TXAPELKETETAN – JARDUERATAN • TALDEA bezala jokatuko dugu. Inork ez du bere kabuz inolako Jarduera edo Irteera antolatuko. • Jantzia. Bidaiarako Bereziki eta bertan egingo ditugun jardueratan DERRIGORREZKOA IZANGO DA TXANDALAREN ERABILERA. • Beti eramango dira TXANDALA, BI EKIPAZIOAK, BEROTZEKO KAMISETA eta entrenatzaile bakoitzak zehaztutakoa. • Sekulako Puntualtasuna. • Gauez, atseden totala. Edozein portaera txar diziplina falta larria bezala epaituko dugu • Otorduetan oso garrantzitsua da gure argibideak jarraitzea. Konpetitzen ari gara. • Elkar-bizitza egingo dugun jendearekiko errespetu maximoa eta taldeari zehazturik arauekiko mendetasuna, baita betetzera prest dugun diziplina mantentzea. • Zeharkatuko dugun jendearekiko errespetu maximoa, egoitzako langileekiko, beste taldeekiko, epaileekiko, gurasoekiko eta lagunekiko. • Easo SbT, Gipuzkoa eta Euskadiren irudia daramagu: itxura hoberena ematen saiatu behar gara.
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACION DE EQUIPOS EN TORNEOS - EVENTOS • Funcionamos como GRUPO. Nadie realiza ningun tipo de Actividad o Salida por su cuenta. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Puntualidad extrema. • Por la noche, descanso total. Cualquier comportamiento inapropiado lo juzgaremos como falta de disciplina grave • En las comidas es muy importante seguir nuestras indicaciones. Estamos Compitiendo. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Máximo respeto por las personas con las que convivamos y obediencia a las normas de grupo y a la disciplina que nos hemos propuesto tener. • Máximo respeto por las personas con las que nos vamos a cruzar, empleados del hotel o Albergue, otros equipos, árbitros, padres y acompañantes. • Representamos a Easo SbT, a Gipuzkoa y a Euskadi: tenemos que dar la mejor imagen posible.
Baldintza guztiak onartzen ditut eta nire seme/alaba baimentzen dut Easo taldearekin bidaiatzera deituriko txapelketara.
Acepto todas las condiciones y autorizo a mi hijo/a a viajar con el equipo Easo al citado torneo.
(*)
  Actualizar
Entrada no válida
Easo SB asegura que los datos introducidos solo se utilizarán para registro interno y envío de la información solicitada, garantizando que no serán traspasados a otras bases de datos o empresas externas, en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Easo SB-k aurreko datuak soilik barne erregistrorako eta eskatutako informazioaren bidalketarako erabiliko direla ziurtatzen du, beste datu-base batera edo kanpoko enpresa batera ez direla igorriko bermatuz, abenduaren 13an 15/1999 Lege Organikoaren adostasunean, izaera pertsonaleko datuak babestekoa

 

ZARABASKET 2017

APIRILAK 13-14-15-16

13-14-15-16 ABRIL

IRTEERA: APIRILAK 13

SALIDA: 13 ABRIL

ITZULERA: APIRILAK 16

VUELTA: 16 ABRIL

BILDUTAKO TALDEAK:

EQUIPOS ASISTENTES

EASO 03 URDABURU

EASO 03 URDABURU

OSTATUA: ANTOLAKUNTZA

ALOJAMIENTO: ORGANIZACION

SALNEURRIA

PRECIO

195 € + GARRAIOA +

 195 €+ TRANSPORTE+

ENTRENATZAILEEN GASTUAK

PRORRATEO ENTRENADORES

KUOTA : 15 EURO

CUOTA DE SEGURO: 15 EUROS

ORDAINTZEKO EPEAK:

PLAZOS DE PAGO:          

URTARRILLAK 31:  50 €     

30 ENERO:50 €

OTSAILAK 28:        100 €   

20 FEBRERO: 100 €

MARTXOAK 31: Finiquito – 45 euros +      

31 MARZO:Finiquito – 45 euros+

Garraioa+ ENTRENATZAILEEN GASTUAK 

 Transporte + Prorrateo

 

 PATROCINADORES / BABESLEAK               

Patrocinadores