KANPUS UDA 2018

INSCRIPCIÓN KANPUS UDA 2018

  • 20,00€ de descuento para aquellos jugadores que hayan participado en el MINI KANPUS ORIO 2018!

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN CAMPUS ESTELLA 2018

QUIENES SE APUNTEN antes del 15 mayo  tendrán seguro de anulación gratis

El seguro de anulación te permite la posibilidad de anular la inscripción antes del 10 de agosto sin ninguna condición y si es la víspera del campus presentando un  certificado médico o demostrando una causa mayor

1er turno del 20 al 26 de Agosto: Nacidos-as 2001-2002 -2003-2004

2º turno del 26 Agosto al 1 septiembre : Nacidos-as 2005-2006-2007-2008

Kanpus Lizarra

socios

no socios

2º     

 3º hermano

seguro anulación

Antes del 15 de mayo

295€

310 €

-40€   

 -60 €

gratis

Después del 15 mayo

295€

310 €

No hay descuentos

 No hay descuentos

20 €

HAZTE SOCIO DE EASO SBT y disfruta de descuentos en eventos, torneos, ropa...


LIZARRA KANPUSA 2018: Izen emate epea irekia

maiatzak 15an baino lehen izen ematea eginez gero, deskontua edukiko duzue

1go txanda abuztuak 20etitk 26ra

2001-2002-2003-2004an jaio direnak

2. Txanda abuztuak 26tik irailak 1ra

2005-2006-2007 eta 2008an jaio direnak

Kanpus Lizarra

bazkideak

Ez-bazkideak

2. anai-arrebaren deskontua

3. anai-arrebaren deskontua

seguru kuota

Apiriletik maiatzak 15ra

295€

310€

-40€

-60€

dohain

Maiatzak 15etik aurrera

295€

310€

Deskonturik ez

Deskonturik ez

20€

EGIN ZAITEZ EASO SBTren BAZKIDE eta deskontuak edukiko dituzu ekitaldi, txapelketa, arropa… etab.

Kanpus Uda 2018
Datos del-la responsable/Arduradunaren datuak
Fecha del Torneo/Txapelketaren data
Entrada no válida
Evento
Entrada no válida
Izena/Nombre(*)
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos (*)
Entrada no válida
NAN/DNI
Entrada no válida
Telefono
Entrada no válida
Email(*)
Entrada no válida
Taldea/Equipo(*)
Entrada no válida
Datos del jugador/a Jokalariaren datuak
Txanda/Turno
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos(*)
Entrada no válida
Izena/Nombre(*)
Entrada no válida
Alergias, medicamentos.../ Alergiak, sendagaiak… (*)
Entrada no válida
Observaciones
Entrada no válida
Bazkide/Socio: (*)
Entrada no válida
DEUSEZTAPEN ASEGURUA (Txapelketaren %5 edo %10eko balioa izango du) : Txapelketaren Balioaren %100a berreskuratzeko aukera ematen du jardunaldira ezin joan ahal izateagatik. ASEGURUA EZ IZATEKOTAN : Inolaz ere ez da Izen-emateko Kuota itzuliko (%25) Balore Guztiaren %50a itzuliko da: ·Osasun-ziurtagiria daukan Lesio Larria izatekotan (15 egun baino gehiagoko baxa) ·Egoera Familiar Larria izatekotan: Familiar baten heriotza edo zehaztu gabeko hainbat arrazoiengatik.
SEGURO DE ANULACIÓN (Tendrá un Coste entre el 5% y el 10% del total del torneo) : Permite en caso de no acudir al evento recuperar el 100% del Coste Total. En caso de NO TENER SEGURO : En ningun caso se devolverá la Couta de Inscripción (25%) Se devolverá un 50% del Total • En caso de Lesión Grave acreditada mediante Certificado Médico ( Mas de 15 dias de Baja) • En caso de Situación Familiar Grave : Muerte de un Familiar u otras sin especificar que queden debitamente acreditadas.
Seguro de anulación/Deuseztapen asegurua (*)
Entrada no válida
Izen emate data/Fecha de inscripción
Entrada no válida
TALDEEK JARRAITU BEHARRIKO PROTOKOLO OROKORRA TXAPELKETETAN – JARDUERATAN • TALDEA bezala jokatuko dugu. Inork ez du bere kabuz inolako Jarduera edo Irteera antolatuko. • Jantzia. Bidaiarako Bereziki eta bertan egingo ditugun jardueratan DERRIGORREZKOA IZANGO DA TXANDALAREN ERABILERA. • Beti eramango dira TXANDALA, BI EKIPAZIOAK, BEROTZEKO KAMISETA eta entrenatzaile bakoitzak zehaztutakoa. • Sekulako Puntualtasuna. • Gauez, atseden totala. Edozein portaera txar diziplina falta larria bezala epaituko dugu • Otorduetan oso garrantzitsua da gure argibideak jarraitzea. Konpetitzen ari gara. • Elkar-bizitza egingo dugun jendearekiko errespetu maximoa eta taldeari zehazturik arauekiko mendetasuna, baita betetzera prest dugun diziplina mantentzea. • Zeharkatuko dugun jendearekiko errespetu maximoa, egoitzako langileekiko, beste taldeekiko, epaileekiko, gurasoekiko eta lagunekiko. • Easo SbT, Gipuzkoa eta Euskadiren irudia daramagu: itxura hoberena ematen saiatu behar gara.
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACION DE EQUIPOS EN TORNEOS - EVENTOS • Funcionamos como GRUPO. Nadie realiza ningun tipo de Actividad o Salida por su cuenta. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Puntualidad extrema. • Por la noche, descanso total. Cualquier comportamiento inapropiado lo juzgaremos como falta de disciplina grave • En las comidas es muy importante seguir nuestras indicaciones. Estamos Compitiendo. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Máximo respeto por las personas con las que convivamos y obediencia a las normas de grupo y a la disciplina que nos hemos propuesto tener. • Máximo respeto por las personas con las que nos vamos a cruzar, empleados del hotel o Albergue, otros equipos, árbitros, padres y acompañantes. • Representamos a Easo SbT, a Gipuzkoa y a Euskadi: tenemos que dar la mejor imagen posible.
Baldintza guztiak onartzen ditut eta nire seme/alaba baimentzen dut Easo taldearekin bidaiatzera deituriko txapelketara.
Acepto todas las condiciones y autorizo a mi hijo/a a viajar con el equipo Easo al citado torneo.
(*)
Actualizar
Entrada no válida

 

   patrocinadores 2018 V4 copy